Shërbimet e parkut

Услуги - 1 Лов

Gjuetia

Me shpalljen e zonës Park Kombëtar, IPPK Mali Sharr është autoriteti përgjegjës për mbrojtjen dhe menaxhimin e kafshëve të egra, duke përfshirë gjuetinë sanitare. Gjuetia është rreptësisht e ndaluar në të gjithë territorin e parkut. 

Ndërhyrjet lejohen vetëm në zonën e menaxhimit aktiv dhe në zonën e përdorimit të qëndrueshëm, në formën e gjuetisë sanitare dhe selektive, ekskluzivisht në rast sëmundjesh ose për të kontrolluar numrin e kafshëve të egra që mund të dëmtojnë tokat bujqësore dhe fshatrat.

Услуги - 2 Риболов

Peshkim

Peshkimi lejohet vetëm në lumenj në zonën e përdorimit të qëndrueshëm dhe vetëm sipas parimit të kapjes dhe lëshimit të peshkut në lumenj, të gjallë dhe të padëmtuar. Ndalohet futja e peshqive në lumenjtë dhe liqenet e Parkut Kombëtar Mali Sharr.

Услуги - 3 Габи

Mbledhja e bimëve të egra dhe këpurdhave

Në territorin e Parkut Kombëtar Mali Sharr gjenden së paku 51 lloje bimësh dhe një numër i madh kërpudhash që mund të mblidhen për qëllime komerciale, ndër llojet më të përdorura janë: boronica, çaji i Malit Sharr, dëllinja, gështenja, kantarioni i verdhë, trumza dhe dhelpra. 

Bimët dhe frutat e egra mblidhen për përdorim personal dhe për qëllime komerciale. Mbledhja për përdorim personal deri në 1 kg për person mund të bëhet pa leje në të 3 zonat mbrojtëse. Gjatë grumbullimit për qëllime komerciale është e detyrueshme leja e grumbullimit nga organi administrues dhe grumbullimi lejohet vetëm në zonën e përdorimit të qëndrueshëm dhe në zonën e menaxhimit aktiv.

Услуги - 4 Огрев

Dru zjarri

Pyjet janë një nga burimet më të rëndësishme nga të cilat kemi përfitime ekonomike, sociale dhe mjedisore. Në fshatrat malore, druri përdoret më së shumti për dru zjarri dhe si material ndërtimi. Pyjet në pronësi shtetërore menaxhohen nga Institucioni Publik Parku Kombëtar Mali Sharr, ndërsa pyjet private menaxhohen nga pronarët e tyre. Pyjet e vendosura në park do të mund të përdoren në bazë të kritereve të paracaktuara dhe planeve të menaxhimit të pyjeve si dhe regjim të definuar sipas zonave.

Dokumentet
Молба39.04 KB
Жалба17.07 KB