Struktura menaxhuese

Управувачка структура

Структура - 1 Опис SQ

Menaxhimi me parkun

Me parkun menaxhon Institucioni Publik Parku Kombëtar Mali Shar, i cili me kuadrin e tij të përbërë nga ekspert dhe profesionist përkujdeset për trashëgiminë kulturore në park dhe gjithashtu menaxhon me të njejtin. Struktura menaxhuese e parkut përfshinë organet në vazhdim:

  • Кëshilli drejtues;
  • Organi punëdhënës;
  • Organi kolegial profesional;
  • Bordi për kontroll të punëve materialo-financiare.

 

Sipas Rregullores për organizim të brendshëm IPPKMSH, institucioni ka 4 njësi organizative, edhe ate:

  1. Njësia për punë juridike, ekonomike dhe të përgjithshme;
  2. Njësia për mbrojtjen e natyrës;
  3. Njësia për shfrytëzim të qëndreshëm të burimeve natyrore;
  4. Njësia pë aktivitete alternative dhe edukim ekologjik.