Informata të tjera

1

Останати информации - 1 Јавен карактер

Informata me karakter publik

Bazuar në nenin 9 të Ligjit për Qasje të Lirë në Informacione me karakter publik ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 13/06, 86/2008 dhe 6/2010), qytetarët mund të marrin informacione me karakter publik që ne kemi përgatitur ose të cilin informacion e kemi, nëpërmjet lidhjeve të specifikuara që çojnë në informacionin e drejtpërdrejtë në faqen tonë të internetit ose duke plotësuar - Kërkesën për qasje në informacione të karakterit publik, të cilat mund të merren në arkivin tonë ose të shkarkohen nga lidhja e specifikuar.

Kërkesa për informacion mund të dorëzohet me shkrim në adresën tonë rr. Njegosheva nr. 3, Tetovë, në e-mail: park@sarmountain.org.mk ose duke plotësuar formularin online. Qytetarët mund të informohen edhe për të gjitha çështjet për të cilat mund të kenë interesim dhe të cilat lidhen me të drejtën e qasjes në informacione të karakterit publik, si dhe në numrin e telefonit: + 389 72 239 122.

Останати информации - 2 Политика за приватност

Politikat e privatësisë

Të dhënat personale mblidhen, përdoren dhe përpunohen ekskluzivisht në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Personat, të dhënat e të cilëve ne mund të mbledhim dhe përpunojmë

Ne mund të mbledhim, përdorim dhe përpunojmë të dhëna në lidhje me kategoritë e mëposhtme të personave që janë vizitorë në faqen tonë të internetit:

 • Kërkuesit dhe ofruesit e informacionit në lidhje me paraqitjen e kërkesave dhe/ose mesazheve të tjera përmes formularëve të kontaktit. Këto kërkesa/mesazhe përmbajnë informacion në lidhje me identitetin e dërguesit. Këto të dhëna kanë të dhëna të kufizuara, zakonisht emri, mbiemri dhe të dhënat e kontaktit, të cilat lidhen ngushtë me kërkesën ose dhënien e informacionit.
 • Vizitorët e faqes tonë të internetit. Ne përpunojmë të dhëna për palët që vizitojnë faqen tonë, të cilat përdoren për të analizuar përdorshmërinë. Gjithashtu përpunojmë të dhëna për të zbatuar sigurinë e informacionit të faqes tonë të internetit dhe për t’u mbrojtur nga ndërhyrjet dhe/ose sulmet e paautorizuara. Më shumë informacion në lidhje me përdorimin e biskotave (cookies) në Politikën e shfrytëzimit të biskotave (cookies).
 • Personat të cilët në bazë të Ligjit për Qasje të Lirë në Informacione me karakter publik kërkojnë qasje në të. Për të fituar këtë qasje në informacion, kërkuesit duhet të japin informacion në lidhje me identitetin e dërguesit dhe natyrën e vetë kërkesës. Këto të dhëna janë të kufizuara, si zakonisht emër, mbiemër dhe të dhëna kontakti, të cilat janë të lidhura ngushtë me vetë kërkesën dhe përdoren në përputhje me Ligjin për Qasje të Lirë në Informacione me karakter publik.

 

Llojet e të dhënave që përdorim dhe përpunojmë

1. Cilat të dhëna regjistrohen gjatë një vizite

Gjatë një vizite në faqet tona të internetit, platforma regjistron informacionin e mëposhtëm për çdo përdorues:

 • Koha e vizitës
 • Faqja që vizitohet dhe nën-opsionet për këtë
 • Faqja nga e cila është referuar vizita dhe në disa raste fjalët kyçe të përdorura në të njëjtin referim
 • Sistemi operativ i përdorur dhe cilësimi i rezolucionit të ekranit
 • Lloji i motorit të kërkimit dhe versioni i tij
 • Gjuha e përdorur e kërkimit
 • Adresa e internetit (IP)
 • Lloji i pajisjes

Të gjitha regjistrimet/hyrjet fshihen çdo 15 ditë, me përjashtim të analizimit të një problemi sigurie ose përdoruesi, kur disa prej tyre mund të analizohen më gjatë.

2. Leje për përdorimin e të dhënave të dorëzuara vullnetarisht

Me konfirmimin tuaj dhe dhënien e lejes ose dorëzimin vullnetar të të dhënave personale për përdorim dhe përpunim të mëtejshëm gjatë kryerjes së veprimeve të duhura në përputhje me rregulloret ligjore, kur jepni informacion ose kërkoni ndonjë shërbim administrativ nga Kontrollori.

Ne mbledhim, përdorim dhe përpunojmë të dhëna personale nga kategoritë e mëposhtme: emri dhe mbiemri, adresa juaj dhe/ose numrat e kontaktit, faksi, e-mail, vula dhe/ose nënshkrimi.

 

Mënyra se si ne mbledhim të dhënat tuaja personale

Të dhënat tuaja personale mund ti mbledhim në disa mënyra:

 • Kur na jepni informacione në telefonin tonë fiks ose celular;
 • Kur na dërgoni një dokument faks direkt në telefonat tonë;
 • Kur na dërgoni postë direkte përmes shërbimit postar;
 • Kur na dërgoni një mesazh direkt në emailet tona;
 • Gjatë përdorimit të faqeve tona të internetit, aplikacioneve ose formularëve të kontaktit.

Kur paraqisni një kërkesë ose informacion përmes komunikimit të drejtpërdrejtë me ne, personi përgjegjës nga ana jonë përgatit një procesverbal të cilin ju e nënshkruani reciprokisht dhe më pas depozitohet në arkivin e Kontrollorit.

 

Llojet e kategorive të përpunuesve të të dhënave personale

Vetëm punonjësit tanë që janë përgjegjës për aktivitetet që lidhen me përpunimin dhe përdorimin e të dhënave personale do të kenë qasje në to.

Ne nuk përdorim një sistem të jashtëm (Google analytics ose Facebook pixel dhe të ngjashme) për analizat dhe statistikat e vizitave tona dhe nuk ndajmë të dhëna për ju ose vizitën tuaj në faqet tona të internetit me askënd, përveç me kërkesë të një gjykate, policie, ose autoritete të tjera për ushtrimin e veprimeve juridike.
 

Koha e ruajtjes së të dhënave të mbledhura

Të gjitha të dhënat që ne mbledhim, përdorim dhe përpunojmë përdoren për një periudhë në përputhje me ligjin dhe vetëm për qëllime përdorimi dhe janë të theksuara në listën e afateve për mbajtjen e të dhënave personale të Kontrollorit.

 

Çfarë të drejtash keni në lidhje me të dhënat tuaja personale?

Ju keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat tuaja personale:

 • Ju keni të drejtë të jeni të informuar për mbledhjen, përdorimin dhe përpunimin e të dhënave tuaja personale
 • Ju keni të drejtë të kufizoni mbledhjen, përdorimin dhe përpunimin e të dhënave tuaja personale
 • Ju keni të drejtë të ndryshoni dhe fshini pjesërisht ose plotësisht të dhënat tuaja personale
 • Ju keni të drejtë qasjeje në të dhënat tuaja personale të mbledhura, të përdorura dhe të përpunuara
 • Ju keni të drejtë të paraqisni ankesë në lidhje me mbledhjen, përdorimin dhe përpunimin e të dhënave tuaja personale te Kontrollori ose te AMDhP

Për të marrë më shumë informacion, për të gjitha pyetjet e tjera dhe ushtrimin e të drejtave tuaja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave tuaja personale, mund të na kontaktoni në +389 72 239 122.

 

Ju keni të drejtë të paraqisni një kundërshtim ose kërkesë në AMDhP

Nëse ende mendoni se gjatë mbledhjes, përdorimit dhe përpunimit të të dhënave tuaja personale Kontrollori shkel të drejtat tuaja ose dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, mund të paraqisni ankesë ose kërkesë në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale www.dzlp.mk, i cili është organ mbikëqyrës dhe do të veprohejë sipas nenit 97 të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.

 

Ndryshimi i politikës së privatësisë

Politika e Privatësisë mund të ndryshohet herë pas here në përputhje me ndryshimet tona ose ndryshimet dhe aktivitetet ligjore.

Останати информации - 3 Пoлитика за колачиња

Politikat për përdorimin e biskotave (cookies)

Çfarë janë biskotat apo ‘cookies’?

Këto janë segmente të vogla tekstuale të programit që i shkarkoni në pajisjen tuaj përmes së cilës vizitoni një faqe interneti ose aplikacioni. Ato përdoren kryesisht për të regjistruar informacione të caktuara të dobishme në lidhje me aktivitetin ose cilësimet tuaja (faqet e vizituara, përzgjedhja e gjuhës, fontet, ngjyrat, modaliteti i dritës, modaliteti i shfaqjes, etj. Biskotat mund të jenë të përkohshme që fshihen menjëherë pas fikjes së shfletuesit ose për një periudhë të caktuar gjatë së cilës ato mbeten të regjistruara edhe pasi ta fikni atë.

 

Për çfarë qëllimi

Në këto faqe, biskotat/cookies përdoren për një funksionim më të mirë të faqes, për të bërë cilësimet tuaja (gjuha, zgjedhja dhe madhësia e fontit, zgjedhja e modalitetit të errët apo me dritë. Pastaj, për të regjistruar statistika për numrin e vizitave, llojin e pajisjes të përdorura, rezolucioni me të cilin është shfaqur përmbajtja, termi përmes të cilit keni ardhur në faqe dhe faqja në të cilën jeni larguar më pas nga faqja jonë. Së fundi, ne përdorim gjithashtu biskotat për të regjistruar dhe mbajtur mend nëse keni rënë dakord apo jo me përdorimin e tyre.

 

Çfarë lloj biskotash

Ne përdorim biskota të përkohshme dhe të përhershme. Ne i mbajmë ato për shkak të informacionit të deklaruar më parë. Ajo që është veçanërisht e rëndësishme për ju është që ne nuk mund t'ju identifikojmë personalisht përmes biskotave, sepse ne përdorim një shërbim për qasje CDN në faqen që anonimizon adresën tuaj IP, në mënyrë që përdorimi juaj të jetë anonim.

 

Si të mbroheni më tej

Çdo shfletues i internetit (Chrome, Brave, Edge, Safari, IE) ka disa opsione për fshirjen e biskotave. Ju mund t'i fshini biskotat plotësisht ose vetëm për një faqe të caktuar ose automatikisht pas çdo seance. Gjithashtu, shumica e shfletuesve modern ofrojnë një mënyrë sekrete/anonime për të vizituar faqet (Incognito/Private/Safe) përmes së cilës nuk regjistrohen të gjitha aktivitetet dhe biskotat.

FAQJA JONË PËRDOR PROTOKOLLIN HTTPS/SSL PËR SHFAQJE PLOTËSISHT TË SIGURTË TË PËRMBAJTJES

Останати информации - 5 Заштита на лични податоци

Mbrojtja e të dhënave personale

Ne kujdesemi për mbrojtjen e të dhënave personale që janë nën juridiksionin tonë në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe rregulloren e nxjerrë nga Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Për këtë qëllim, ne miratojmë akte nënligjore që garantojnë në mënyrë specifike mbrojtjen, konfidencialitetin dhe sigurinë e të dhënave personale.

Politika e Mbrojtjes së të Dhënave Personale përmban parimet dhe udhëzimet për arritjen e konfidencialitetit, integritetit dhe disponueshmërisë së të dhënave personale. Përmes masave të vendosura teknike dhe organizative sigurohet konfidencialiteti, mbrojtja dhe siguria e të dhënave personale, e cila bazohet në metodologjinë e proceseve të vendosura për vlerësimin e ndikimit të mbrojtjes së të dhënave personale.
 

Останати информации - 6 Кодекс

Kodeks për punonjësit administrativ

Kodeks

Në bazë të nenit 7 paragrafi (1) pika 8 të Ligjit për punonjësit administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14), është miratuar kodeks me të cilin janë përcaktuar standardet etike dhe rregullat e sjelljes së nëpunësve administrativ. Qëllimi i këtij kodeksi është të inkurajojë sjelljen e mirë të nëpunësve dhe të forcojë besimin e qytetarëve.

Punonjësi administrativ zbaton standardet etike dhe rregullat e sjelljes në marrëdhëniet e tij me kolegët dhe eprorët, palët, në vendin e punës dhe në jetën e tij.