Барање за раскинување концесионерски договор за изгрдба на две мали хидро електрани во Национален Парк Шар Планина

12.09.2023

Со цел да се спречат штетите од инфраструктурни проекти што може да имаат долгорочни последици врз природата во заштитените подрачја и Националниот парк Шар Планина, очекуваме дека Владата на Република Северна Македонија ќе изнајде решенија за раскинување на договорите за Пена 84 и Пена 85, а сите останати постапки за изградба на Мали хидро електрани во заштитените подрачја ќе бидат веднаш стопирани.

Галерија