Туризам - 1 Општи информации

Општи информации

Туризмот е сектор со најголем потенцијал за економски развој и затоа e многу важен. Богатата природа, специфичниот релјеф и пределите, во комбинација со културното наследство, традициите и културните настани кои се организираат во паркот, претставуваат добра основа за развој на туризмот и привлекување на посетители. Шар Планина веќе е популарна дестинација за најразлични активности кои се практикуваат во сите годишни времиња. Постојат капацитети за сместување, како и даватели на туристички услуги, а во изминативе години се забележува и тренд на зголемување на бројот на посетители.