Карта на патишта по кои е дозволено и забрането движење со моторни возила